Środa, 18 lipca 2018, tydzień nieparzysty (29)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Facebook Aktualności RSS

TEMATYKA I ZAŁOŻENIA

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza wszystkich ekonomistów i socjologów do uczestnictwa w interdyscyplinarnej konferencji „Gospodarka i Społeczeństwo”.

Konferencja stanowiła szerokie, naukowe forum służące wymianie poglądów, doświadczeń oraz koncepcji rozwiązywania współczesnych dylematów dotyczących gospodarki i społeczeństwa oraz przyczyniała się do rozwoju polskiej myśli ekonomicznej i socjologicznej.

Podstawowe obszary tematyczne:

  • Człowiek w gospodarce wobec wyzwań demograficznych,
  • Handel i finanse w globalizującym się świecie,
  • Gospodarka elektroniczna i społeczeństwo informacyjne,
  • Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym,
  • Państwo i rynek w procesie zrównoważonego rozwoju,
  • Terytorialny wymiar procesów rozwoju,
  • Modelowanie rynków finansowych,
  • Metody statystyczne i optymalizacyjne wspomagające podejmowanie decyzji gospodarczych,
  • Polska gospodarka w kontekście globalnego kryzysu i integracji europejskiej,
  • Powojenne transformacje w Polsce w perspektywie socjologicznej.

Wśród gości, którzy przyjęli nasze zaproszenie i wystąpili z wykładami podczas sesji plenarnych znajdują się:

Prof. Marek Belka
Ekonomista, Prezes Narodowego Banku Polskiego, absolwent UŁ. Od lat 90-tych pełnił szereg ważnych funkcji publicznych w kraju i za granicą. Dwukrotnie pełnił funkcję wicepremiera i ministra finansów: w 1997 roku w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza oraz w latach 2001-2002 w rządzie Leszka Millera. W latach 2004-2005 był premierem rządu RP. Od 2012 roku jest Przewodniczącym Komitetu Sterującego Inicjatywy Wiedeńskiej 2, a od 2013 roku członkiem Central Bank Governance Group działającej w ramach Banku Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei (BIS). Specjalizuje się w zakresie ekonomii stosowanej oraz współczesnej myśli ekonomicznej. Opublikował ponad 100 prac naukowych, poświęconych głównie teorii pieniądza oraz polityki antyinflacyjnej w krajach rozwijających się. Od listopada 2011 r. pełni również funkcję przewodniczącego Komitetu Rozwoju Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
Tytuł wykładu: "Jak powinniśmy reformować polską gospodarkę?"

Prof. Zbigniew Bokszański

Socjolog, profesor w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego (1992- 2002). Główne obszary badań obejmują socjologię kultury, kulturowe aspekty zróżnicowania społecznego, tożsamości narodowe i stereotypy. Jego nowsze publikacje dotyczą międzynarodowych porównań dynamiki zmian systemów wartości  w tym zmian orientacji indywidualistycznych.  Wśród publikacji znajdują się m.in. Dimensions of Social Identity in Finland and Poland, wspólnie z Mirją Tolkki-Nikkonen (1990), Stereotypy a kultura (1997), Młodzi Europejczycy o Polakach. Opinie studentów uniwersytetów europejskich (1998), Stereotypy a kultura ( 2001), Tożsamości zbiorowe (2005), Indywidualizm a zmiana społeczna ( 2007).
Tytuł wykładu
: „Zmiana społeczna i jednostka we współczesności”

Prof. Dieter Eissel 

Profesor nauk politycznych, Uniwersytet w Giessen, Niemcy.  Zainteresowania badawcze: polityka gospodarcza i społeczna, polityka światowa, regionalna, studia europejskie, teorie polityczne.
Tytuł wykładu: “Finance Crisis, Austerity Policy and Greece”

Prof. Erkki Liski
Ekonometryk, profesor Uniwersytetu w Tampere, Uniwersytetu w Helsinkach i w Jyväskylä (Finlandia). Specjalista z zakresu wielowymiarowej analizy danych, analizy regresji, modeli liniowych, układów optymalnych, planowania eksperymentów, mikrosymulacji. Wybrane publikacje książkowe: On reduced risk estimation in linear models (1979), Updating formulas for the GMANOVA model (1985),  Comparing stochastically restricted linear estimators in a regression model (1988), A test of the mean square error criterion for linear admissible estimators (1988), Topics in Optimal Design (2002).

Tytuł wykładu: "Microsimulation as a tool for the evaluation of personal taxation and social security in Finland"

Prof. Elżbieta Mączyńska

Profesor nauk ekonomicznych, kierownik Zakładu Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstw, Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, pracownik naukowy INE PAN, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Zainteresowania naukowe: analiza ekonomiczna, finanse i wycena przedsiębiorstw, wycena nieruchomości.

Tytuł wykładu: "Gospodarka inkluzywna”

Prof. Zenonas Norkus

Profesor socjologii, Uniwersytet Wileński, Litwa. Zainteresowania naukowe: społeczna transformacja postkomunistyczna, teorie racjonalnego wyboru, filozofia. Autor ponad 100 artykułów w języku litewskim i zagranicznych, a także wielu książek.

Tytuł wykładu: “Catching Up and Falling Behind: a Comparative Qualitative Analysis
of Causal Patterns in the Vertical Mobility of Post-Communist Countries”

Dr Jürgen Schraten
Socjolog, Instytut Socjologii, Uniwersytet w Giessen (Niemcy). Specjalizuje się w socjologii ekonomii, finansów i prawa. Interesuje się także tematyką pamięci zbiorowej,  współpracując z Instytutem Fritza Bauera w Frankfurcie nad Menem. Do ważniejszych publikacji należą monografie: Zur Aktualität von Jan Assmann. Einleitung in sein Werk. Aus der Reihe: Aktuelle und Klassische Kulturwissenschaftlerinnen (2011), (Un-)Gleichzeitigkeiten – Die demokratische Frage im 21. Jahrhundert (red., 2011), Die kollektive Erinnerung von Staatsverbrechen. Eine qualitative Diskursanalyse über die parlamentarische Bewertung der SED-Diktatur (2007).

Tytuł wykładu: "Credit Money as a Source of Debt and Wealth"

Prof. Grażyna Skąpska

Profesor socjologii, Instytut Socjologii UJ, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz członek Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego (ISA). Zainteresowania naukowe: teoria prawa jako zjawiska społecznego, konstytucjonalizm, aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne rządów prawa w okresie pokomunistycznych przemian, kwestie tzw. „sprawiedliwości okresu przemian" (transitional justice) oraz zmian kultury i świadomości prawnej w związku z procesami integracji europejskiej.

Tytuł wykładu: „Formalne i nieformalne aspekty funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce”

Prof. Kazimierz M. Słomczyński
Socjolog, profesor Uniwersytetu Stanowego w Ohio – Columbus (USA) i Polskiej Akademii Nauk, dyrektor Programu CONSIRT (Cross-National Studies: Interdisciplinary Research and Training Program), absolwent UŁ. Specjalista z zakresu badań struktury i ruchliwości społecznej, nierówności społecznych oraz relacji między strukturą społeczną a psychologicznym funkcjonowaniem człowieka. Wybrane publikacje książkowe:  Social Structure and Mobility: Poland, Japan, and the United States: Methodological Studies (1989), Mental Adjustment to the Post-Communist System in Poland (1999), Social Patterns of Being Political: The Initial Phase of the Post-Communist Transition in Poland (red., 2000), Social Structure: Changes and Linkages – The Advanced  Phase of the Post-Communist Transition in Poland (red., 2002), Kariera i Sukces: Analizy socjologiczne (red., 2007).

Tytuł wykładu: „Rozmaitość nierówności społecznych: Z doświadczeń Polskiego Badania Panelowego POLPAN 1988-2013”.

Prof. Göran Therborn
Socjolog, emerytowany profesor Uniwersytetu w Cambridge (UK), związany z Uniwersytetem Linneusza (Szwecja), a także z Uniwersytetem w Göteborgu oraz z innymi uczelniami na całym świecie. Zajmuje się przemianami instytucji rodziny, problematyką nierówności społecznych i zróżnicowania kulturowego. Autor wielu znanych książek, przetłumaczonych na ponad 20 języków. Wybrane publikacje książkowe: The Ideology of Power and the Power of Ideology (1980), Why Some People are More Unemployed than Others (1986), European Modernity and Beyond. The Trajectory of European Societies, 1945-2000 (1995), Between Sex and Power: Family in the World 1900-2000 (2004), From Marxism to Post-Marxism? (2008), The Killing Fields of Inequality (2013).

Tytuł wykładu: „Inequalities in Economy and Society”

Prof. Aleksander Welfe
Ekonometryk, makroekonomista, profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego (od 1998) i Szkoły Głównej Handlowej (od 1999), doradca Prezesa NBP (od 2007); członek korespondent Polskiej Akademii Nauk (od 2007 i Prezes Oddziału PAN w Łodzi (od 2014). Specjalista z zakresu makromodelowania ekonometrycznego i modelowania opartego na szeregach czasowych generowanych przez niestacjonarne procesy stochastyczne. Autor artykułów opublikowanych na łamach m.in. Journal of Public Economics, European Economic Review, Journal of International Money and Finance, Economic Modelling, Economic Letters, Emerging Markets Finance & Trade i licznych książek, m.in. Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, PWE, 2009, Principles of Macroeconometric Modeling (z L.R. Klein, W. Welfe), Elsevier 1999, New Directions in Macromodelling (red.), Elsevier 2004, Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu (z: P.Karp, P.Kębłowski, M.Majsterek), PWE, 2013.

Tytuł wykładu: "Niesymetryczność dostosowań w procesach makroekonomicznych. Analiza na podstawie miesięcznego makromodelu gospodarki Polski WM-1."

Prof. Jan Winiecki

Ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej, współzałożyciel i Prezes Centrum im. Adama Smitha (1990), dyrektor wykonawczy w radzie nadzorczej Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie (1991-93), współzałożyciel (1995) i przez 4 kadencje przewodniczący rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich (1999-2007), członek Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów (1998-2000).

Specjalista w zakresie komparatystyki systemowej, ekonomki rozwoju gospodarczego, międzynarodowego handlu i finansów oraz makroekonomii. Autor ponad dwóch tuzinów książek, w większości w jez. angielskim. Do najważniejszych w dorobku tego autora należą Economic Prospects: East and West (1987), The Distorted World of Soviet-type Economies (1988), The Political Economy of Reform and Change (1997), Transition Economies and Foreign Trade (2002), Private Sector after Communism, wspólnie z: V. Benacek i M. Laky (2004), Transformacja postkomunistyczna: Studium przypadku zmian instytucjonalnych (2012) oraz Economic Futures of the West (2013). W druku znajduje się najnowsza książka tego autora: Economic Development Strategies and Structural Change.

Tytuł wykładu: "Źródła niechęci do najefektywniejszego systemu ekonomicznego a trwała atrakcyjność kolektywistycznych utopii".

Prof. Andrzej Wojtyna
Ekonomista, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, członek Prezydium i Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członek Społecznego Zespołu Doradców Ekonomicznych Prezydenta RP, członek Rady Polityki Pieniężnej II kadencji. Członek Komitetu Redakcyjnego „Gospodarki Narodowej” (od 1993, redaktor naczelny od 1997) oraz „Ekonomisty” (od 1994). Jest autorem licznych publikacji w polskich i zagranicznych wydawnictwach ekonomicznych oraz książek, m.in. Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka. Teoria i praktyka (1990), Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii (2000).

Tytuł wykładu: "Przyszłość kapitalizmu w świetle doświadczeń obecnego kryzysu"

Do góry
wersja do druku
untitled-10-copy.jpg
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź